Privacyverklaring

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gehele dienstverlening van Diëtistenpraktijk Sharma.

Privacy
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als volgt:

 • Op rechtmatige wijze, met inachtneming van wetgeving, richtlijnen, voorschriften en principes op het gebied van gegevensbescherming;
 • Met respect voor uw privacy. Alles wat u met ons bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming wordt informatie doorgegeven.
 • Indien u op verwijzing van uw arts bij ons in begeleiding bent, zullen de bevindingen naar de arts worden gerapporteerd

Diëtistenpraktijk Sharma gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toelichting
Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Sharma dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist door middel van een contact- of inschrijfformulier, of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Sharma heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te versturen. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Sharma bewaart persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling Dit is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Sharma zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Sharma heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Sharma zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Sharma een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Sharma blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ dietistenpraktijksharma.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, want hiervoor is legitimatie altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Sharma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 06 – 36502926 of via info @ dietistenpraktijksharma.nl

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Sharma kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info @ dietistenpraktijksharma.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Aansprakelijkheid

 •  Niemand kan de veiligheid van de informatie die u verstuurt via Internet voor 100% verzekeren en garanderen, der halve doet u dit op eigen risico;
 • Diëtistenpraktijk Sharma is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website en/of dienstverlening of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Indien nodig wordt deze Privacyverklaring aangepast aanpast aan nieuwe wetgeving.

Reacties zijn gesloten.